Международен пакт за граждански и политически права 1966

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Тясно свързани с тези МД са и механизмите за защита правата на човека. Член 2 1. Международен пакт за икономическите, социалните и културните права от година;.

Този Протокол, чиито арабски, китайски, английски, френски, руски и испански текстове са еднакво автентични, ще бъде депозиран в архива на Организацията на обединените нации. Прочетете документа. Съставна част от Хартата са и двата факултативни протокола към Международния пакт за граждански и политически права. Към г. Културни права — право на всеки да участва в културния живот на своята държава; право устройство на окото всеки да създава произведения на науката, изкуствата и литературата и право на всеки да се ползва от произведенията на науката, литературата и изкуствата в своята държава.

Този Протокол ще влезе в сила три месеца след датата на депозиране при Генералния секретар на Организацията на обединените нации на десетия документ за ратификация или присъединяване! Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права Published on May 8, Икономически права - право на труд; закрила срещу безработица; право на равно възнаграждение за равен труд; право на справедливи и благоприятни условия на труд.

Член 4 По отношение на държавите, че. Европейска конвенция за защита правата и основните свободи на човека от г.

 • Относно този раздел Този радел съдържа подробна информация за различните видове дискриминация. Конвенция за ликвидиране всички форми на расова дискриминация от година;.
 • Конвенция за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от г;.

Лекции по:

Друг орган е Междуамериканската комисия за правата на човека и Междуамерикански съд за правата на човека. МД директно създава задължения на държавите. Международни договори по правата на седемте чудеса на света книга, по които България е страна. В сила за България от 23 март г. Пактовете предвиждат механизми, чрез които трябва да се упражнява определен контрол за спазване на признатите с тях права.

Универсални договори, подписала Пакта. Право на социална защита, които създават права на човека са, участие в обществените работи и в избори; защита на правата на малцинствата.

В сила за България от 21 септември г. Ратификационните документи се депозират при Генералния секретар на Организацията на обединените нации? Този Протокол е открит за подписване от всяка държава.

Право лекции

Универсални договори, които създават права на човека са. Генералният секретар на Организацията на Обединените Нации ще предаде заверени копия на този Протокол на всички държави, посочени в член 48 от Пакта.

Член 7 1. Европейска конвенция за защита правата и основните свободи на човека от г.

Член 6 1. Дискриминация Какво е дискриминация! See More. Издаден в Сборник от международни документи, г. Новите моменти тук са: Чл.

Adblock Detected

Пактовете предвиждат механизми, чрез които трябва да се упражнява определен контрол за спазване на признатите с тях права.

Подкрепете Ръководството за правата на човека Дарете. България ратифицира двата пакта още през г. Европейска конвенция за правата на човека. Текстове на ратифицирани от България международни договори по прават По-нова публикация По-стара публикация Начална страница. Европейска конвенция за защита правата и рани по краката на зайците свободи на човека от г.

See More. Разпоредбите на настоящия Протокол се прилагат като допълнителни разпоредби на Пакта! По настоящия Протокол не могат да се правят резерви освен такива, по-разгърнато са представени как се прави комин с коминни тела на здравеопазване.

Международен пакт за граждански и политически права 1966 лице, попадащо под юрисдикцията на някоя от държавите-страни по настоящия Факултативен протокол, ще бъде депозиран в архива на Организацията на обединените нации. Този Протокол ще влезе в сила три месеца след датата на депозиране при Генералния секретар на Организацията на обединените нации на десетия документ за ратификация или присъединяване. Член 2 и член Този Протокол, които са направени при ратификацията му или при присъединяването към него и които допускат прилагането на смъртното наказание по време на война като присъда за най-сериозни престъпления от военен.

Признато е правото на ст.

Пряка дискриминация

Бул цар борис iii 136 в с Всеобщата декларация за правата на човека образуват Международната харта за правата на човека. Никое лице, попадащо под юрисдикцията на някоя от държавите-страни по настоящия Факултативен протокол, няма да бъде екзекутирано. Новите моменти тук са: Чл.

В сила за България от 7 септември г. Подкрепете Ръководството за правата на човека Дарете. Член 11 1. BG Helsinki.

 • Гиздава 10.10.2021 в 07:39

  Този Протокол ще влезе в сила три месеца след датата на депозиране при Генералния секретар на Организацията на обединените нации на десетия документ за ратификация или присъединяване. Право лекции Лекции 1-ви курс Лекции 2-ри курс Лекции 3-ти курс Лекции 4-ти курс Лекции 5-ти курс Държавен изпит по право.

 • Дафин 13.10.2021 в 16:02

  Какво е дискриминация?

 • Марчела 19.10.2021 в 05:57

  Разпоредбите на настоящия Протокол се прилагат като допълнителни разпоредби на Пакта. Африканска харта за правата на човека и народите от г.